Album details

Artistdeath's dynamic shroud
AlbumSEAWRLD 2
Year2020
Album DR09
Min. track DR07
Max. track DR11
Track DR 09 10 10 11 09 09 08 08 10 10 08 10 10 07 10 (might not be in original order)
CodecFree Lossless Audio Codec (FLAC)
SourceDownload
LabelGhost Diamond
Label codeGD
Catalog numberGDR011
Bar code
CountryUS
Commenthttps://deathsdynamicshroud.bandcamp.com/album/seawrld-2
Log
foobar2000 1.6.3 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2021-01-26 23:41:10

--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: death's dynamic shroud.wmv / SEAWRLD 2
--------------------------------------------------------------------------------

DR     Peak     RMS   Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR9    0.00 dB  -10.63 dB   2:25 01-オープニングシークエンス
DR10   -0.14 dB  -11.91 dB   5:03 02-➹ ⱢȮṼℇ₨ Q⋃Ä℞℞ℇⱢ ➷
DR10   -0.15 dB  -12.33 dB   2:52 03-1兆 ƊɌỎƤŁẼƬƧ
DR11   -1.14 dB  -12.64 dB   2:25 04-別の Ƶ-฿☯ÅŦ ṞÏḊ∈▶︎▶︎
DR9    -0.14 dB  -10.48 dB   4:17 05-Ḷ❍₷₸ ₷ℹ︎ƓȠ∆Ḷ₷
DR9    -0.15 dB  -11.91 dB   3:32 06-☾潮汐 §ǶĨ₣ṬṢ☽
DR8    -0.14 dB  -10.39 dB   4:18 07-✦✧✦対決✦✧✦
DR8    -2.20 dB  -11.50 dB   2:11 08-⭐︎ŴⱯⱠƬƵ ☯︎F ƬǶỄ ⱮℇȐⱮⱯȈĎℇŇ⭐︎
DR10   -0.14 dB  -11.86 dB   3:11 09-⚓︎❖₲ḦỚṨṬ ṨḦȊⱣ ⱤḀṼÊ❖⚓︎
DR10   -3.57 dB  -16.30 dB   1:42 10-メモリ一目
DR8    0.00 dB  -9.04 dB   4:21 11-☹︎ D E S P E R A T I O N ☹︎
DR10   -1.15 dB  -13.49 dB   3:14 12-ŦḤ⋶ ṤḤÅ₮₮⋶Ʀ⋶Ḍ ƁƦĨḌ⋶
DR10   -0.15 dB  -14.55 dB   2:57 13-…ẄǶĀŤ ẄḬⱠⱠ ṜẺⱮḀỊṄ ỪŇṤǞƗÐ
DR7    -0.14 dB  -8.82 dB   4:20 14-ℬÆ ĒṪĒɌŇȂⱢ「君は」
DR10   -1.18 dB  -13.59 dB   3:20 15-クレジットロール
--------------------------------------------------------------------------------

Number of tracks: 15
Official DR value: DR9

Samplerate:    44100 Hz
Channels:     2
Bits per sample:  16
Bitrate:      495 kbps
Codec:       FLAC
================================================================================
AlgorithmTT DR Offline Meter (or compatible)

Copyright © 2018
dr@loudness-war.info