Album details

Artist조용필
Album조용필 40th Live Concert - The History (Live)
Year2009
Album DR10
Min. track DR08
Max. track DR13
Track DR 10 10 08 08 09 10 09 09 10 09 08 09 11 12 11 11 13 12 09 09 12 10 11 09 09 10 09 09 (might not be in original order)
CodecMPEG-1 Audio Layer 3 (MP3)
SourceDownload
Label
Label code
Catalog number
Bar code
Country
Comment
Log
foobar2000 1.3.10 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2016-07-11 02:41:41

--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: 조용필 / 조용필 40th Live Concert - The History (Live)
--------------------------------------------------------------------------------

DR     Peak     RMS   Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR10   -6.23 dB  -17.72 dB   4:33 01-꿈
DR10   -6.55 dB  -18.49 dB   4:07 02-고추잠자리
DR8    -5.83 dB  -15.71 dB   3:11 03-못찾겠다 꾀꼬리
DR8    -5.95 dB  -16.04 dB   3:24 04-나는 너 좋아
DR9    -6.21 dB  -17.38 dB   5:03 05-어제, 오늘, 그리고
DR10   -6.01 dB  -17.43 dB   4:13 06-단발머리
DR9    -5.76 dB  -16.36 dB   3:50 07-그대여
DR9    -6.02 dB  -17.60 dB   4:09 08-바람의 노래
DR10   -5.91 dB  -17.16 dB   4:34 09-그리움의 불꽃
DR9    -6.10 dB  -16.95 dB   3:16 10-마도요
DR8    -6.01 dB  -14.85 dB   3:21 11-청춘 시대
DR9    -6.45 dB  -18.99 dB   2:35 12-기다리는 아픔
DR11   -5.93 dB  -20.00 dB   4:35 13-Q
DR12   -7.08 dB  -24.09 dB   1:50 14-산장의 여인
DR11   -6.82 dB  -21.90 dB   1:52 15-창밖의 여자
DR11   -6.73 dB  -22.81 dB   1:24 16-정
DR13   -6.80 dB  -24.09 dB   2:59 17-허공
DR12   -6.60 dB  -21.19 dB   4:05 18-친구여
DR9    -5.90 dB  -16.82 dB   4:05 01-물망초
DR9    -5.79 dB  -15.48 dB   3:07 02-강원도 아리랑
DR12   -6.99 dB  -22.35 dB   3:05 03-그 겨울의 찻집
DR10   -5.77 dB  -16.91 dB   6:04 04-자존심
DR11   -5.90 dB  -17.51 dB   3:35 05-잊혀진 사랑
DR9    -5.85 dB  -16.30 dB   4:21 06-모나리자
DR9    -5.97 dB  -18.58 dB   6:03 07-한강
DR10   -6.39 dB  -21.59 dB   5:42 08-킬리만자로의 표범
DR9    -5.84 dB  -16.25 dB   3:50 09-미지의 세계
DR9    -5.66 dB  -15.88 dB   4:47 10-여행을 떠나요
--------------------------------------------------------------------------------

Number of tracks: 28
Official DR value: DR10

Samplerate:    44100 Hz
Channels:     2
Bitrate:      320 kbps
Codec:       MP3
================================================================================
AlgorithmTT DR Offline Meter (or compatible)

Copyright © 2018
dr@loudness-war.info